Programy aktywizacyjne i projekty Urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Zawartość stronPowiatowy Urząd Pracy w Opocznie realizuje projekt Aktywizacja osób po 29  roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (V)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa VIII. Zatrudnienie, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy".

Wartość projektu w latach 2021-2022: 3 776 783,65 zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

 
Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim.
Realizowane zadania:
 • identyfikacja potrzeb uczestników projektu poprzez indywidualne plany działania, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy;
 • staże;
 • szkolenia:
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • prace interwencyjne;
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,
Kryteria kwalifikowalności:
Projekt "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (VI)" skierowany jest bezpośrednio do osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 • osób w wieku 50 lat i więcej,
 • osób długotrwale bezrobotnych (bezrobotnych nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach (tj. osób, które zakończyły edukację na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły zawodowej), oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30 - 49 lat, którzy nie należą do grup wyżej wymienionych (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem - dotyczy wyłącznie form wsparcia w postaci szkoleń oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej).Projekt zakłada udział osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób w wieku 50 lat i więcej lub osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 10% uczestników projektu.

  Planowane efekty:
  W wyniku realizacji projektu zakłada się że 135 osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) będzie pracowało po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).
 • Założenia dotyczące realizacji projektu:
Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup przewidzianych
do wsparcia w ramach projektu.
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla: Na poziomie co najmniej:
osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED3  44,3 %
osób nienależących do ww. grup 60,4 %

Wkład Funduszy Europejskich:
 • 3 210 266,10 zł - 85% poziom wkładu Unii Europejskiej w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 566 517,55 - 15% krajowy wkład publiczny.
 
Dane kontaktowe:
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie
26-300 Opoczno, ul. Rolna 6
tel. (44) 755 51 00
opoczno.praca.gov.pl  e-mail: loop@praca.gov.pl;sekretariat@pupopoczno.pl

Załączniki
klauzula_informacy_RPO_VI.pdf (pdf, 197 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę