Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA
OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i na podstawie ustawy z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie z siedzibą w Opocznie ul. Rolna 6, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
  2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Michał Zaborowski tel. 44 755 51 00 do 02 – iod@pupopoczno.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. c w/w rozporządzenia tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego  ciążącego na administratorze tj. w szczególności na podstawie:
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku  pracy,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób    niepełnosprawnych,
- ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

4. Pani/Pana dane osobowe, gromadzone i przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, tj.: promocji zatrudnienia, ograniczania i łagodzenia skutków bezrobocia, przyznawania statusu i świadczeń,  aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, z wykorzystaniem dostępnych usług i instrumentów rynku pracy, co umożliwia pomoc w pozyskaniu zatrudnienia, m. in. poprzez  przedkładanie propozycji pracy oraz form wsparcia, finansowanych ze środków publicznych.

5. Przetwarzane dane są udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych są:
- komornicy sądowi, sądy, organy ścigania, banki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, instytucje szkoleniowe
- inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. Sygnity, operatorzy usług hostingowych , podmioty niszczące i brakujące dokumenty

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie. Pana/Pani dane osobowe przekazywane są do rejestru centralnego, prowadzonego przez właściwego ministra, w którym będę przetwarzane przez okres 50 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym zakończono udzielanie pomocy.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie i wynika z przepisów prawa.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

__________________________________________________________________________________________________________________________
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA INNYCH OSÓB I PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY W OPOCZNIE
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i na podstawie ustawy z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie z siedzibą w Opocznie ul. Rolna 6, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
  2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Michał Zaborowski tel. 44 755 51 00 do 02 – iod@pupopoczno.pl
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. w szczególności na podstawie:
      
      -  ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
     -   ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  osób        
         niepełnosprawnych
      -  ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
         publicznych
       - ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
      -  ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.
      -  innych aktów prawnych w których określone są zadania realizowane przez Urzędy  Pracy.
4. Pani/Pana dane osobowe, gromadzone i przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, tj.: promocji zatrudnienia, ograniczania i łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, z wykorzystaniem dostępnych usług i instrumentów rynku pracy, co umożliwia pomoc w pozyskaniu zatrudnienia, m. in. poprzez  przedkładanie propozycji pracy oraz form wsparcia, finansowanych ze środków publicznych, wykonania zawartej umowy, co zgodne jest z art. 6 ust.1 RODO oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń.

5. Przetwarzane dane są udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych są:
- sądy, organy ścigania, komornicy sądowi, banki i inne organy państwowe
- inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. operatorzy pocztowi usług teleinformatycznych, usług prawnych i doradczych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie. Pana/Pani dane osobowe przekazywane są do rejestru centralnego, prowadzonego przez właściwego ministra, w którym będę przetwarzane przez okres 50 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym zakończono udzielanie pomocy.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie i wynika z przepisów prawa.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę