Programy aktywizacyjne i projekty Urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Zawartość stron

  1. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi
Program skierowany do osób bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie
Okres realizacji: sierpień - grudzień 2020 r.
Forma aktywizacji: roboty publiczne
Liczba osób objętych wsparciem: 40 osób bezrobotnych
Na realizację programu urząd pozyskał z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej dodatkowe środki w wysokości 211 000,00 zł.
  1. Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia
Program skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Opocznie, będących w szczególnej sytuacji
Okres realizacji: sierpień - grudzień 2020 r.
Forma aktywizacji: - wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
                                    - prace interwencyjne
Liczba osób objętych wsparciem: 25 osób bezrobotnych
Na realizację programu urząd pozyskał z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej dodatkowe środki w wysokości 200 300,00 zł.
  1. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi
Program skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Opocznie, będących dłużnikami alimentacyjnymi
Okres realizacji: sierpień - grudzień 2020 r.
Forma aktywizacji: roboty publiczne
Liczba osób objętych wsparciem: 5 osób bezrobotnych
Na realizację programu urząd pozyskał z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej dodatkowe środki w wysokości 40 500,00 zł.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę