Statystyki i analizy Urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2018 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie opoczyńskim w 2018 roku jest krótkoterminową analizą lokalnego rynku pracy w oparciu o nową metodologię określoną w Zaleceniach metodycznych prowadzenia monitoringu...

Stopa bezrobocia w 2018 roku

Według komunikatu GUS z dnia 24-01-2019 r.: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu grudnia 2018 roku. Stopa bezrobocia w powiecie opoczyńskim w ...

Informacje o bezrobociu i rynku pracy w 2018 roku

 Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie na koniec grudnia 2018 roku wyniosła 1.761 osób . Kobiety stanowiły 58,49%, a mieszkańcy wsi 66,04% ogólnej liczby bezrobotnych.   ...

Barometr zawodów - prognoza na 2018 rok

Badanie Barometr zawodów jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynowany jest przez wojewódzkie urzędy pracy. W roku 2017 przeprowdzono kolejne...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę