Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA
OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 oraz na podstawie ustawy z dnia 10.05.2018r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.) informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie z siedzibą w Opocznie ul. Armii Krajowej 2A, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
  2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Ewa Podlak tel. 44 755 51 00 do 03 – iod@pupopoczno.pl
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. w szczególności na podstawie:
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
  pracy,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych,
- ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
- aktów wykonawczych do ww. ustaw.
 
 4.   Przetwarzane dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
      odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych
      mogą być:
- inne podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
- inne podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
   
  5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
       realizacji ww. celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego
       wynikającego z przepisu prawa.
  6.  W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych
       przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
       sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia  
       danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 7.   Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.   
       Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8.   Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia
       sprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie i wynika z przepisów
       prawa.
9.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie profilowania.

__________________________________________________________________________________________________________________________
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA INNYCH
OSÓB I PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY W OPOCZNIE

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 oraz na podstawie ustawy z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie z siedzibą
    w Opocznie ul. Armii Krajowej 2A, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych – iod@pupopoczno.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z:
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
   zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
- aktów wykonawczych do ww. ustaw
- innych aktów prawnych w których określone są zadania realizowane przez Urzędy  Pracy
- wykonania zawartej umowy, co zgodne jest z art. 6 ust.1 RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator
przekazuje te dane na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisu prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia  
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie i wynika z przepisów prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę